Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů

Základní škola a Mateřská škola Mozaika, IČ: 71341447, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále jen „škola“), jakožto správce osobních údajů zpracovává údaje v níže uvedených případech v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS xkwdh75, emailem na adrese info@montessorimozaika.cz, poštou na adrese sídla školy nebo prostřednictvím pověřence.

Jmenovaným pověřencem pro školu je Mgr. Lenka Jirmanová, email: lenka.jirmanova@montessorimozaika.cz.

 

Práva subjektů údajů

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

Zpracovávané osobní údaje a důvod jejich zpracování

Škola zpracovává osobní údaje ve většině případů na základě povinnosti plynoucí z platných právních předpisů. Jedním z těchto předpisů je školský zákon, podle kterého škola zpracovává údaje uvedené např. ve školní matrice, v dokladech týkajících se přijímání dětí a žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání i jeho ukončování, údaje v třídní knize, knize úrazů, zápisů z porad apod.

Dalším důvodem zpracovávání osobních údajů jsou povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu (např. na základě smlouvy o docházce nebo přihlášky ke stravování) nebo na základě souhlasu uděleného subjektem údajů, a to např. za účelem propagace školy a projektů realizovaných školou, zveřejňování výtvarných prací dětí a žáků při prezentaci školy na soutěžích, grantových projektech, na nástěnkách školy, internetu nebo v tisku, pořádání školních a mimoškolních akcí (poskytnutí údajů cestovním agenturám, provozovatelům ubytovacích a rekreačních zařízení, popřípadě zájmovým vzdělávacím agenturám a pro potřeby sjednání cestovního pojištění) nebo zajištění bezpečnosti dětí a žáků (údaje týkající se osob oprávněných k vyzvedávání dětí ze školy nebo družiny).

Mimoškolní aktivity (jako jsou např. odpolední kroužky, letní tábory, přespávání ve škole) zajišťuje spolek PARES z.s., IČ: 22862501, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále jen „spolek“), ubytování poskytuje Internát a Domov mládeže Mozaika, školská právnická osoba, IČ: 04803981, se sídlem Myšlínská 30, 251 64 Mnichovice (dále jen „IDM“). Osobní údaje jsou školou poskytovány pro tyto účely i spolku a IDM.

V případě přijímání nových kolegů naše škola zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání pro případ uzavření pracovní smlouvy. Na základě souhlasu využíváme poskytnuté osobní údaje uchazečů i pro případ budoucích náborů nových zaměstnanců.

Škola též zpracovává osobní údaje zájemců o poskytování vzdělávacích služeb nebo účastníků seminářů a workshopů pořádaných školou. Na základě souhlasu využíváme poskytnuté osobní údaje těchto zájemců k zasílání pravidelných zpráv o dění v naší škole, nabídek uvolněné kapacity školy nebo nabídky účasti na akcích pořádaných školou.

 

Období zpracování osobních údajů

Naše škola zpracovává osobní údaje dětí, žáků a jejich zákonných zástupců po celé období školní docházky dítěte nebo žáka, případně po dobu plynoucí ze smlouvy a dále po dobu, po kterou je škola povinna údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů včetně jejich archivace.

Osobní údaje získané na základě uděleného souhlasu jsou zpracovávány do odvolání souhlasu.

 

Zajištění ochrany osobních údajů:

  • Škola přijala směrnici upravující postupy a povinnosti školy, jejích zaměstnanců a dalších osob při nakládání s osobními údaji, pravidla pro získávání, shromažďování, ukládání, použití, šíření a uchovávání osobních údajů.
  • Škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, se kterým při nakládání a zpracovávání osobních údajů aktivně spolupracuje.
  • Zaměstnanci školy jsou povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data a osobní údaje dětí, žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přijdou do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
  • Osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných prostorách, kam má přístup pouze omezený počet zaměstnanců školy. Škola chrání osobní údaje i při práci s výpočetní technikou.

 

Závěrem

Soukromí všech subjektů osobních údajů a jeho ochrana je pro nás důležitá. Je naší prioritou veškeré informace ukládat na bezpečném místě a zajistit, aby k takovým informacím měly přístup jen oprávněné osoby.

 

V Mnichovicích dne 23. května 2018