Pečlivě si vybíráme naše vyučující. Mají nejvyšší možné vzdělání v oboru, které získali v republice i v zahraničí. S dětmi jednají vždy s respektem. Znalosti jim předávají tak, aby o nich děti dovedly přemýšlet a doopravdy je využít.

Čtení a psaní

Písmena se děti často naučí už v naší mateřské škole. Kromě toho se děti učí rozumět významu celých slov. Ve škole využíváme metody programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Vedeme školáky k tomu, aby nad texty přemýšleli, hledali vlastní způsoby učení a dovedli všechny informace začlenit do toho, co už vědí.

Cizí jazyky

V Mozaice se děti už ve školce setkávají s anglicky mluvícími učiteli a tak přirozeně získávají základy cizí řeči i správný přízvuk. Děti nejprve mluví – a mluvit se nebojí. Později se setkávají s psanou formou jazyka. Začínají s angličtinou, už od první třídy si jako druhý jazyk mohou zvolit francouzštinu. I tam začínáme s písničkami, hrami a povídáním.

Matematika

Během programu ve školce děti pracují s Montessori materiálem, který jim pomáhá pochopit základní matematické zákonitosti. Ve škole je výuka systematičtější, i tam jim však názorné pomůcky pomáhají získat konkrétní představu i o pokročilejších matematických operacích. Díky nim děti snadno pochopí zlomky, desetinná čísla, odmocniny i principy geometrie.

16_05_a+b

Svět, příroda a kultura

Děti pomocí projektů poznávají okolní svět, objevují odpovědi na otázky a samy je pokládají. Získávají vhled do základních přírodních zákonů, přírodovědy, zeměpisu, fyziky či chemie, také do společenských věd. Nezapomínáme ani na rozvoj výtvarných a hudebních dovedností. Učíme se, že všechno se vším souvisí. Výuka je praktická. Děti provádí experimenty a pokusy, pečují o rostliny a zvířata, rozvíjí svou fantazii.

Společně se znalostmi předáváme také hodnoty. Každý má na světě svůj úkol, každý může být užitečný. Díky práci lidí před námi máme nyní objevy a nástroje, které nám pomáhají.

17_01_mapa Afriky

Zdravý pohyb

Bruslíme, lyžujeme, plaveme, jezdíme na kole, cvičíme gymnastiku. Ve třídě mohou děti v rámci každodenní výuky cvičit jógu. Hodně času trávíme v přírodě. Zkrátka se dětem snažíme nabídnout co nejširší možnosti rozvoje pohybových dovedností. Podporujeme je, aby naplno využily to, v čem jsou šikovné. A nebály se zkoušet to, co ještě neznají.

17_01_Rybnik u skoly

Péče o nadané děti

Každý má svůj talent, oblast, která se mu daří. Využíváme řadu postupů, které umožňují všem dětem rozvíjet své silné stránky, které přispívají k jejich osobnímu štěstí a také ke spokojenosti ostatních a fungování společnosti. Snažíme se rozpoznat nadání žáků, umožňujeme jim studovat a rozvíjet společně se spolužáky, kteří jsou na podobné úrovni (například se spolužáky z vyšších ročníků), žáci mohou postupovat svým vlastním tempem, studují učivo více do hloubky, rozvíjejí i další složky inteligence nad rámec běžných osnov (zvukově-hudební inteligence, tělesně-pohybová, vizuálně-prostorová, intrapersonální, společenská a přírodní). Další prohlubování talentu umožňujeme prostřednictvím projektů, exkurzí, volnočasových kroužků a letních táborů.