Iva vystudovala zeměpis, matematiku a občanskou výchovu na Pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Vzdělání si doplnila kurzem pro školní metodiky prevence sociálně patologický jevů, kromě metodika prevence působila i jako koordinátor environmentální výchovy ve škole. Na ZŠ v Liberci a v Pardubicích učila šest let žáky 6. – 9. ročníku. Má zkušenost i se začleněním dětí se specifickými potřebami do běžného kolektivu.