Základní škola

1. - 6. ročník

Budova základní školy Montessori Mozaika při pohledu z venku
O škole

Pomáháme dětem objevovat svět a přemýšlet o něm vlastní hlavou.

Sounáležitost

Děti samy přispívají k dobrému fungování třídy. Aktivně pečují o vztahy, zahradu i o všechny pomůcky, které mají k dispozici.

porozumění světu

Využívají mimořádné schopnosti tohoto věkového období a učí se základy, které použijí při dalším studiu, v běžném životě i v práci.

hodnoty a postoje

Učí se v souvislostech, díky tomu postupně oceňují práci našich předků i sílu a inteligenci přírody.

Spolupráce a komunikace

Naučí se komunikovat s lidmi mimo rodinu i mimo školu. Aktivně se zajímají o problémy ve svém okolí a hledají řešení.

Důmyslné pomůcky

Při práci děti využívají důmyslné pomůcky, díky kterým všemi smysly postupně a do hloubky chápou probíranou látku.

Věkově smíšené třídy

Děti pracují ve věkově smíšené skupině společně od 1. do 6. ročníku. Každé dítě je jedinečné, rozvíjí své silné stránky, zdokonaluje se při pomoci ostatním a učí se od ostatních to, co by pro něj bylo těžké pochopit bez pomoci.

Česky a anglicky mluvící učitelé

S dětmi pracují dva česky mluvící a jeden anglicky mluvící učitel. Je tedy dostatek prostoru pro každého, i pro přirozené používání angličtiny. Děti podporují i další dospělí - asistenti, rodilý mluvčí a lektorka anglického jazyka a další.

Prostor na soustředěnou práci

Děti nejsou omezovány zvoněním a přestávkami. Pracují v dopoledním a odpoledním pracovním cyklu a krátkou pauzu si udělají právě tehdy, když ji potřebují. Dokážou se díky tomu soustředit na velké projekty a stihnou před obědem vyběhnout ven.

Informace o pokroku

Jak jsou děti hodnocené?

Popis pokroku
Zaměřujeme se na to, co děti zvládly a co potřebují k překonání obtíží i dalšímu rozvoji. Píší si deníky, ve kterých se učí popisovat své pokroky. I učitelé do nich zaznamenávají, jak a co se dítě učí.
Okamžitá zpětná vazba
Děti v průběhu celého dne získávají zpětnou vazbu od ostatních dětí i od učitelů. Při práci s Montessori pomůckami děti objeví chybu samy nebo se učí se spolužáky ve skupině a společně nacházejí řešení.
Společné konzultace
Učitelé vědí, s čím se které dítě seznámilo a co už zvládlo. Pokrok svého dítěte s učiteli můžete konzultovat průběžně a na podzim i na jaře během společných tripartitních konzultací. Děti se postupně učí formulovat, co už umí a co dalšího je čeká.
Prezentace výsledků
Děti samy svou práci rodičům i dalším zájemcům průběžně prezentují během večerů pro rodiče i veřejnost a také během společných dopoledních setkání s rodiči na začátku školního roku a při předávání vysvědčení v pololetí.
Vysvědčení
Pololetní a závěrečné vysvědčení slovy popisuje, co všechno dítě zvládlo.

Zajímá vás, co to Montessori vlastně znamená?
Zjistěte více o celé metodice.

Více o montessori
Co rodiče oceňují

Oceňujeme doplňkové aktivity, které nejsou obvykle součástí výuky, např. Feuersteinova metoda. Dále přítomnost anglicky mluvícího učitele a zahraniční výjezdy.

Marcela R.
Pravidelný program

Denní harmonogram

7.30-8.00
Scházíme se ve škole

Děti si povídají mezi sebou i s dospělými, hrají na piano, vybírají si práci...

8.00-15.30
Vyučování

Probíhá vyučování, během kterého stihneme spoustu věcí, které děti baví, také zvládneme téměř za každého počasí vyběhnout na zahradu nebo i dále do přírody. Výuka plynule přechází do provozu školní družiny. Učíme se ve třídě, na terase, na zahradě, na loukách i v lese.

15.30
děti odcházejí domů

V půl čtvrté děti odcházejí ze školy, škola se zamyká většinou až v 16 hodin, po skončení provozu školky.

15.30-17.00
některé děti zůstávají v zájmových kroužcích
17.00
děti odcházejí z kroužků

Výjimečně končí kroužky později, v takovém případě je jejich součástí také večeře.

Jak se děti učí

Učíme děti chápat v souvislostech

Předáváme znalosti tak, aby o nich děti dovedly přemýšlet a doopravdy je využít.

Stravování

V Mozaice dětem chutná

Vaříme v naší kuchyni, děti se aktivně zapojují do přípravy jídelníčku, podílejí se na přípravě a servírování jídla.

Více o jídelně
Školné 2023/2024

15 400 Kč měsíčně

Jednorázový roční příspěvek na pomůcky je 3 500 Kč.
Obědy ani svačiny nejsou započítány v ceně školného.
Sourozenec či sourozenci, resp. děti žijící ve stejné domácnosti s nižším školným mají nárok na slevu 10 %.

Kdy probíhá zápis?

Zápis na další školní rok probíhá v dubnu.

Více informací o zápise →

Přijďte se k nám podívat

Návštěvy rodičů

Během roku je vypsáno několik dní, kdy se k nám můžete přijít podívat do třídy během dopolední výuky. Můžete také navštívit některou z večerních akcí pro rodiče a veřejnost. Konkrétní termíny najdete na stránce Co je nového.

Večery pro rodiče i širokou veřejnost

Na podzim i na jaře se konají večery pro rodiče i veřejnost o způsobu výuky na základní škole i ve skupině dospívajících. Během podzimního setkání Montessori základní škola se seznámíte s principy práce ve škole, na podzim také bývá večer na téma Jak se žije dospívajícím v Mozaice, na jaře můžete zažít Montessori na vlastní kůži. Během setkání se můžete ptát učitelů, ostatních rodičů a někdy i dětí a dospívajících. Máte tak skvělou možnost si ujasnit, zda chcete, aby se vaše dítě vzdělávalo v Mozaice.

Konkrétní termíny najdete na stránce Co je nového.

Návštěvy studentů pedagogiky a učitelů

Pokud u nás chcete strávit více času v roli studenta či učitele, kontaktujte prosím hlavní učitelku Pavlínu Čížkovou pavlina.cizkova@montessorimozaika.cz, abyste se domluvili na podrobnostech.